Integritetspolicy

RYBRINKS I KUNGSBACKA AB

Inledning

För oss är det viktigt att värna om din personliga integritet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vi har en integritetspolicy som är uppdaterad i enlighet med personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftlagen (PuL).

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som GDPR ställer på Rybrinks i Kungsbacka AB såsom personuppgiftsansvarig, och innehåller information om vilka ändamål vi har för vår personuppgiftsbehandling, rutiner och säkerhetsåtgärder för behandlingen samt de rättigheter som den registrerade har.

Nedan förklarar vi hur, varför och på vilket sätt vi hanterar de personuppgifter du delar med oss. Integritetspolicyn gäller för dig som kund, leverantör, jobbsökande eller annan intressent i förhållande till Rybrinks. Kompletterande information finns i Rybrinks information om användning av cookies.

 

Behandling av personuppgifter

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar bara de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kan komma att utlämnas till tredje part om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut uppgifterna. Vi kan även komma att anlita ett personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter.

Rybrinks behandlar personuppgifter i Sverige, och våra tredjepartsleverantörer lagrar uppgifterna inom EU.

KUNDER, LEVERANTÖRER OCH POTENTIELLA KUNDER OCH LEVERANTÖRER

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter till dig som kontaktperson eller anställd hos våra kunder, leverantörer eller potentiella kunder och leverantörer i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet med kunden eller leverantören. Uppgifterna kan även användas för utvärdering av affärsrelationen samt marknadsförings-, sälj- eller andra kampanjinsatser. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal samt intresseavvägning.

JOBBSÖKANDE OCH KONSULTER

Vi behandlar namn, personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, intressen, ålder, härkomst, foton och andra uppgifter som du, din arbetsgivare eller rekryteringskonsult lämnar till oss i samband med en ansökan om arbete eller uppdrag. Behandlingen sker i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig anställning eller uppdrag och i så fall administrera anställningen eller uppdraget. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal och berättigat intresse samt, vid känsliga personuppgifter, samtycke.

ÖVRIGA AFFÄRSPARTNERS

Namn och kontaktuppgifter till dig såsom företrädare för annan affärspartner eller potentiell affärspartner till oss kan komma att behandlas i syfte att administrera kontakten eller avtalet med affärspartnern. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

RÄTTSLIGA ANSPRÅK

I samband med handläggningen av rättsliga anspråk som du eller den organisation du företräder riktar mot oss eller som vi riktar mot dig eller den organisation som du företräder, kan vi komma att behandla personuppgifter såsom t ex namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet är att administrera, utvärdera och hantera anspråket och den rättsliga grunden är intresseavvägning.

ANHÖRIGA TILL ANSTÄLLDA

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter till dig såsom anhörig till någon av våra anställda. Detta sker enbart i syfte att vid anställds sjukdom eller olycka kunna kontakta den anställdes anhöriga. Den rättsliga grunden är samtycke.

FOTON

Vi kan komma att publicera foton av dig på vår webbsida, sociala medier och i tryckt material om du har lämnat samtycke till detta. Syftet med sådan publicering är marknadsföring, kunskapsspridning eller information. Du kan när som helst för framtida publiceringar återkalla lämnat samtycke, se kontaktinformation nedan.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller det annars föreligger laglig grund.

 

Den registrerades rättigheter

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter om dig själv som vi behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

RÄTT TILL RADERING

Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Dessa förutsättningar utgörs i korthet av följande:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades,
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke,
  • Om du invänder mot en av oss gjord intresseavvägning och ditt skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse,
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt,
  • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Vi har rätt att neka din begäran om radering när personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

RÄTT TILL INVÄNDNING

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Du har i vissa fall rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller till exempel om du anser att personuppgifterna som vi behandlar inte är korrekta, varvid du kan begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera riktigheten.

Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagring av personuppgifterna, behandla dessa med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

DATAPORTABILITET

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. Dessutom krävs att överföringen är tekniskt möjlig.

 

Kontakt

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilket ändamål, så kallat registerutdrag. Om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss:

Rybrinks i Kungsbacka AB (org.nr 556233-7195)
e-post: info@rybrinks.se
telefon: +46 (0) 300 164 35

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se).